Regulamin konta darmowego

Ilekroć w Regulaminie będzie mowa o:

Administratorze systemu – oznaczać to będzie właściciela systemu semotic.com, który działa pod firmą Supremum SEO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na placu Jana Matejki 10/6B, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345825, posługującą się numerem NIP: 676-241-23-94 oraz numerem REGON: 121128628

Użytkowniku – oznaczać to będzie osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z systemu semotic.com.

Regulaminie – oznaczać to będzie niniejszy regulamin, który spełnia funkcję umowy pomiędzy Administratorem systemu a Użytkownikiem.

System – oznaczać to będzie system SEMotic dostępnym adresem semotic.com, który jest systemem pozwalającym na sprawdzanie statystyk pozycji stron internetowych w wyszukiwarce Google.

Konto darmowe – oznaczać to będzie konto, które umożliwia Użytkownikowi bezpłatne obserwowanie statystyk pozycji jego domen internetowych pod wybranymi wyrażeniami kluczowymi.

Raport – cotygodniowe zestawienie pozycji monitorowanych wyrażeń kluczowych, który jest wysyłany drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika podany przy rejestracji.


I. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z systemu wymaga rejestracji w serwisie, która jest jednoznaczna z podaniem wszelkich wymaganych danych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna może jej dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto darmowe w systemie.
 4. Użytkownik w ramach systemu otrzymuje następujące usługi:
  • monitorowanie do 3 domen internetowych oraz do 60 wyrażeń kluczowych
  • dostęp online do wyników monitorowanych pozycji wyrażeń kluczowych
  • raporty e-mailowe wysyłane w odstępach tygodniowych
 5. System ma prawo do wyświetlania nieinwazyjnych reklam oraz do dołączania informacji handlowych w treści wiadomości raportu.
 6. Konto darmowe jest aktywne 6 miesiące od daty rejestracji.

II. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub problemy związane z użytkowaniem systemu w odniesieniu do użytkownika konta darmowego.
 2. Administrator ma prawo do usunięcia darmowego konta użytkownika działającego na niekorzyść systemu poprzez znaczne nieuzasadnione obciążanie systemu, wprowadzenie fałszywych danych itp.
 3. Użytkownik konta darmowego traci możliwość śledzenia pozycji wcześniej dodanych domen (konto zostaje usunięte wraz z zawartymi danymi), jeżeli:
  • przez kolejnych 90 dni nie zaloguje się w systemie.
  • zrezygnuje z otrzymywania raportów e-mailowych poprzez kliknięcie rezygnacji subskrypcji w mailu i potwierdzeniu decyzji na stronie semotic.com.
  • system otrzyma informację od serwera pocztowego, że dwa kolejne Raporty nie dotarły do Użytkownika.
 4. Administrator systemu oświadcza, że dane na temat Użytkowników i monitorowanych domen są poufne i nie będą udostępniane podmiotą zewnętrznym bez zgody Użytkownika.

III. Postanowienia końcowe

 1. Każdy Użytkownik korzystający z systemu akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć, a które nie będą polubownie rozstrzygnięte, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.